برای سال هایی که بیمه پرداخت نشده است می توان پرداخت انجام داد؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی سوابق بیمه

پروفایل
up
0
down

برای سال هایی که بیمه پرداخت نشده است می توان پرداخت انجام داد؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

شما می توانید با داشتن مدارک و مستندات در سال های مورد ادعا، به ادارات کار و یا به شعبه تامین اجتماعی مراجعه و شکایت کنید، در ادارات کار طبق ماده 148 قانون کار رای صادر و در شعب سازمان تامین اجتماعی با تکمیل فرم ادعای سابقه و بررسی مدارک و ادعا شما در بازه مذکور توسط کمیته ادعای سابقه رای صادر و جهت وصول حق بیمه اقدام می گردد.برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.