تفاوت پایه سنوات و حق سنوات؟

report گزارش

1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

پایه سنوات: برای کارگاه های داراری طرح طبقه بندی مشاغل است که به حداقل حقوق کارگر اضافه میشود و به منظور جبران سابقه نیروی کار است.

حق سنوات: به کارگرانی داده می شود که یک سال سابقه مالی داشته باشند.کیزان ان به ازای یک روز کارگر، یک پایه حقوق است که همان پاداش پایان کار است.و از انجا که اکثر کارگران موقت هستند پس از پایان هر سال حق سنوات پرداخت می شود.اما در گذشته در پایان دوره خدمت کارگر پرداخت میشد.


برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.