ساعت کار روزانه حداکثر به چه میزان است؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی تامین اجتماعی و قانون کار

پروفایل
up
0
down

ساعت کار روزانه حداکثر به چه میزان است؟2 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

برای کارگران ماده 56 قانون کار، ساعت کاری در چهار هفته متوالی 176 ساعت

برای کارگران کارهای سخت وزیان اور و زیر زمینی، در هفته  36 ساعت

برای سایر کارگران به مدت هفته به مدت 44 ساعت 


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

برای کارگران ماده 56 قانون کار، ساعت کاری در چهار هفته متوالی 176 ساعت

برای کارگران کارهای سخت وزیان اور و زیر زمینی، در هفته  36 ساعت

برای سایر کارگران به مدت هفته به مدت 44 ساعت برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.