در چه صورت ارجاع کار اضافی به کارگر مجاز است؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی تامین اجتماعی و قانون کار

پروفایل
up
0
down

در چه صورت ارجاع کار اضافی به کارگر مجاز است؟1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

در صورت موافقت کارگر و پرداخت %40 اضافه بر مزد هر ساعت کار عادی.برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.