قرارداد کار به صورت روز مزد از نوع دائم است یا موقت؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی قانون کار و قرارداد کار

پروفایل
up
0
down

سلام، قرارداد کار به صورت روز مزد از نوع دائم است یا موقت؟1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

انواع قرارداد در قانون به صورت دائم و موقت است و به روز مزد بودن که فقط نحوه پرداخت را نشان می دهد تاثیری در شناسایی نوع قرارداد ندارد.پس کارگران دائم و موقت بدون در نظر گرفتن مزدشان بر مبنای روز، ساعت، هفته یا ماه هیچ تفاوتی به لحاظ مزایای قانون کار ندارند.کارگران موقت تا زمانی که قراردادشان تمام نشده در خدمت کارگاه هستند اما محدوده کار کارگران دائم منوط به زمان یا کار مشخصی نیست و تا زمانیکه قرارداد طبق موارد ذکر شده در قانون کار خاتمه نیابد باید مشغول به کار باشند. برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.