چرا سرمایه گذاری در پرتفوی کارامد تر از سرمایه گذاری در یک سهم است؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی سایر

پروفایل
up
0
down

چرا سرمایه گذاری در پرتفوی کارامد تر از سرمایه گذاری در یک سهم است؟1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

به این دلیل کارامد تر است که هر چه تعداد سهام در سبد بیشتر می شود، ریسک مجموعه کمتر می شود.علت این کاهش تاثیرات مختلفی است که شرکت سرمایه پذیر از شرایط مختلف سیاسی و اقتصادی می پذیرد.
سوالات مرتبط

برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.