چند روز برای ارسال صورت معاملات فصلی مهلت هست؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی سایر

پروفایل
up
0
down

چند روز برای ارسال صورت معاملات فصلی مهلت هست؟


2 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

45 روز پس از انقضای فصلی باید ارسال شود.که در صورت عدم ارسال تا تاریخ مقرر مشمول 1درصد جریمه می شود. 


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

45 روزپس از انقضای فصلی باید ارسال شود.کهدر صورت عدم ارسال تا تاریخ مقرر مشمول 1درصد جریمه می شود. 
سوالات مرتبط

برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.