کاربرد بازده مجموع دارایی ها چیست؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی سایر

پروفایل
up
0
down

کاربرد بازده مجموع دارایی ها چیست؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

از این نسبت برای نشان دادن میزان سود شرکت نسبت به کل دارایی ها استفاده می شود.برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.