اگر روز جمعه به نوبت کاری یک کارگر نوبت کار بیوفتد، در این صورت %40 فوق العاده کار در روز تعطیل شامل ان میشود؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی تامین اجتماعی و قانون کار

پروفایل
up
0
down

اگر روز جمعه به نوبت کاری یک کارگر نوبت کار بیوفتد، در این صورت %40 فوق العاده برای کار در روز تعطیل شامل ان میشود؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

بله مشمول %40 فوق العاده درماده 62 قانون کار میشه و کارگر باید روز دیگری را در طول هفته جایگزین جمعه کاری کند.برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.