در صورتی که فردی به صورت درصدی از کارگاه سود دریافت کند بدون سرمایه گذاری یا داشتن ابزار، قرارداد آن ازچه نوعی است؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی قانون کار و قرارداد کار

پروفایل
up
0
down

در صورتی که فردی به صورت درصدی از کارگاه سود دریافت کند بدون سرمایه گذاری یا داشتن ابزار، قرارداد آن ازچه نوعی است؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

اگر در ازای کاری که از جانب کارفا است فرد درصد یا سهمی از سود حاصل را دریافت کند، به موجب دریافت این مبلغ در ازای کارانجام شده این مبلغ مزد محسوب می شود واز آنجا که رابطه کارگر کارفرمایی بین آنهاست مشمول قانون کار است. برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.