ویژگی های اوراق مشارکت چیست؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی سایر

پروفایل
up
0
down

ویژگی های اوراق مشارکت چیست؟1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

  اوراق مشارکت به عنوان یکی از ابزار های تامین مالی دارای ویژگی های زیر است:

-   قیمت اسمی آن مشخص است

-   می تواند با نام یا بی نام باشد

-   سر رسید آن مشخص است

-   میزان سود دارندگان آن به نسبت قیمت اسمی و مدت زمان مشارکت دارد

-   سود علی الحساب آن در مقاطع تعیین شده و اصل آن در سر رسید پرداخت می شودبرای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.