اوراق قرضه و اوراق مشارکت چه تفاوتی دارند؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی سایر

پروفایل
up
0
down

اوراق قرضه و اوراق مشارکت چه تفاوتی دارند؟1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

اوراق قرضه

اسنادی که ناشر موف است مبلغ معینی را به عنوان بهره سالانه در فاصله های زمانی مختلف به دارندگان ان پرداخت کند و اصل ان را نیز در تاریخ سر رسید پرداخت کند.این دارندگان نمی توانند ادعای مالکیت یا حق رای را برخلاف صاحبان سهام عادی داشته باشند.

اوراق مشارکت

به اوراق مشارکت سود ثابتی به طور علی الحساب تعلق می گیرد که در مقاطعی از سال باید به دارندگان انها پرداخت شود.اگر مبلغ سود در پایان پروژه کمتر از سود علی الحساب پرداخت شده باشد، ما به التفاوت قابل تعدیل یا استرداد نیست اما اگر سود طرح بیشتر از علی الحساب ان باشد، ما به التفاوت به دارندگان اوراق پرداخت می شود.سود علی الحساب همان بهره است اما به صورت اسلامی ان.همانند اوراق قرضه در تاریخ سر رسید اصل مبلغ اوراق پرداخت می شود.برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.