چه فعالیت هایی فصلی هستند؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی سایر

پروفایل
up
0
down

چه فعالیت هایی فصلی هستند؟


2 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

کار هایی که در مقاطع زمانی خاصی از سال انجام می شوند مانند کشاورزی، ماهیگیری، برنج کوبی و نظایر آنها و کارگرانی که فعالیت فصلی دارند کارگران فصلی نامیده می شوند.


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

کار هایی که در مقاطع زمانی خاصی از سال انجام می شوند مانند کشاورزی، ماهیگیری، برنج کوبی و نظایر آنها و کارگرانی که فعالیت فصلی دارند کارگران فصلی نامیده می شوند.برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.