آیا بیمه راننده در پرداخت خسارت ها مانند شخص ثالث است؟

report گزارش

سوال شده توسط مصطفی طالقانی در دسته بندی پرداخت حق بیمه

پروفایل
up
0
down

سلام وقت بخیر

چرا بیمه راننده در پرداخت خسارت ها مانند شخص ثالث نیست در خسارت ها؟2 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مهدیار اسفندیاری

profile
up
0
down

سلام دوست گرامی ....براساس بند ب ماده 115 قانون پنجم توسعه وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است در بیمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال کند. که در همین راستا بیمه مرکزی در سال 1390 آئین نامه شماره 67 را تدوین و سپس مکمل های 67/1 و67/2 را به این آئین نامه افزود.

قانون گذار در همین راستا در قانون اجباری بیمه شخص ثالث مصوب 95 نیز طبق ماده 3 دارنده وسیله نقلیه را مکلف به اخذ پوشش راننده مسبب حادثه ، حداقل بمیزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام، با عنوان بیمه حوادث راننده نمود ه و مبنای پرداخت خسارت را معادل دیه فوت یا دیه و ارش جراحات وارده به راننده مسبب حادثه اعلام کرد.

حال در پاسخ قسمت دوم سوال که چرا راننده (البته راننده مسبب) مانند شخص ثالث نیست باید بعرض برسانم از آنجائیکه بیمه شخص ثالث در اصل از لحاظ بازرگانی در شاخه ی بیمه های مسئولیت مدنی میباشد یعنی پوشش خسارات وارده به اشخاص ثالث(اشخاصی به جز فرد خاطی) را در مقابل قصور راننده ، ارائه میدهد لذا خود راننده ی مسبب نسبت به خودش شخص ثالث محسوب نمیشود.فلذا قانونگذار و نهاد اجرائی بلحاظ پیشگیری از آسیب های اجتماعی ناشی از سوانح رانندگی و حمایت از راننده مسبب حادثه نسبت به درج ماده 3 در قانون بیمه شخص ثالث و تدوین آئین نامه اجرائی آن اقدام و شرکتهای بیمه بازرگانی را مکلف به اجرای این ضوابط نموده است.


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مهدیار اسفندیاری

profile
up
0
down

سلام دوست گرامی ....براساس بند ب ماده 115 قانون پنجم توسعه وزارت اموراقتصادی و دارایی مکلف است در بیمه شخص ثالث در مورد راننده همچون سرنشین، بیمه شخص ثالث را اعمال کند. که در همین راستا بیمه مرکزی در سال 1390 آئین نامه شماره 67 را تدوین و سپس مکمل های 67/1 و67/2 را به این آئین نامه افزود.

قانون گذار در همین راستا در قانون اجباری بیمه شخص ثالث مصوب 95 نیز طبق ماده 3 دارنده وسیله نقلیه را مکلف به اخذ پوشش راننده مسبب حادثه ، حداقل بمیزان دیه مرد مسلمان در ماه غیر حرام، با عنوان بیمه حوادث راننده نمود ه و مبنای پرداخت خسارت را معادل دیه فوت یا دیه و ارش جراحات وارده به راننده مسبب حادثه اعلام کرد.

حال در پاسخ قسمت دوم سوال که چرا راننده (البته راننده مسبب) مانند شخص ثالث نیست باید بعرض برسانم از آنجائیکه بیمه شخص ثالث در اصل از لحاظ بازرگانی در شاخه ی بیمه های مسئولیت مدنی میباشد یعنی پوشش خسارات وارده به اشخاص ثالث(اشخاصی به جز فرد خاطی) را در مقابل قصور راننده ، ارائه میدهد لذا خود راننده ی مسبب نسبت به خودش شخص ثالث محسوب نمیشود.فلذا قانونگذار و نهاد اجرائی بلحاظ پیشگیری از آسیب های اجتماعی ناشی از سوانح رانندگی و حمایت از راننده مسبب حادثه نسبت به درج ماده 3 در قانون بیمه شخص ثالث و تدوین آئین نامه اجرائی آن اقدام و شرکتهای بیمه بازرگانی را مکلف به اجرای این ضوابط نموده است.
سوالات مرتبط

برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.