آیا کارفرمای کارگری که روز تعطیل رسمی اش با تعطیل هفتگی یکی شده موظف به پرداخت وجه به کارگر است؟

report گزارش

سوال شده توسط علی رجبی در دسته بندی تامین اجتماعی و قانون کار

پروفایل
up
0
down

ایا کارفرمای کارگری که روز تعطیل رسمی اش با تعطیل هفتگی یکی شده موظف به پرداخت وجه به کارگر است؟


1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

در صورت نبود توافق دراین زمینه، کارفرما تکلیفی به پرداخت وجه به کارگرندارد.


برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.