مبنای محاسبه عیدی و پاداش کارگران چیست؟

report گزارش
پروفایل
up
0
down

مبنای محاسبه عیدی و پاداش کارگران به طور کلی چیست؟1 پاسخ به این سوال داده شده


report گزارش

پاسخ داده شده توسط مریم رضاپور

profile
up
0
down

در کارگاه هایی که طرح طبقه بندی مشاغل وجود نداره، مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل یعنی همان مزد ثابت مبنای محاسبه است و در کارگاه هایی که طرح طبقه بندی مشاغل هست، مزد گروه و پایه مبنا است.برای ثبت پاسخ جدید، واردشده / ثبت نام کنید.